Begeleide participatie

Veranderplan IMpact 2018 - 2021 (€ 66.000 incidenteel nadeel 2018-2021)

In maart 2018 is het Ondernemingsplan IMpact 2018-2021 vastgesteld. Voor het realiseren van de nieuwe koers op grond van dit plan zijn intern bij IMpact veranderingen nodig. In het Veranderplan heeft IMpact voor de vier proposities uit het Ondernemingsplan aangegeven welke veranderopgave er ligt, welke investeringen nodig zijn en wat het maatschappelijk en financieel rendement is. De totale geraamde incidentele investeringen van IMpact bedragen eenmalig € 1.057.000 te verdelen over vier jaar. De gemiddelde jaarlijkse bijdrage van Kampen en Dronten bedraagt respectievelijk € 198.000 en € 66.000.
De activiteiten van IMpact dragen bij aan het verkorten van de uitkeringsduur en vermindering van de kosten Participatie-uitkeringen. Vanwege deze effecten wordt voorgesteld om de incidentele bijdrage van Dronten van € 264.000 (4 x € 66.000 per jaar) te dekken uit het overschot op de BUIG-uitkering 2018 van € 432.709 dat gemeld wordt onder het taakveld Inkomensregelingen (6.3) in deze Slotrapportage. Van het overschot BUIG 2018 resteert dan € 168.709 waarvan hierna wordt voorgesteld dit restant in te zetten voor de tijdelijke inhuur van 2 P-gidsen in 2019.
In de Kadernota 2019 is het Veranderplan IMpact 2018 - 2021 inhoudelijk benoemd maar financieel alleen als 'PM-post' gemeld.