2 Samenvatting en voorstel

Beleidsinhoudelijke koers

De uitvoering van de ambities van de raad uit de Programmabegroting 2018 ligt op koers conform hetgeen gesteld is in de Voortgangsrapportage 2018; het betreft het eerste jaar van het Coalitieakkoord gemeente Dronten 2018-2022 "Naar nieuwe verbindingen".  
Deze rapportage is financieel van aard. Graag bieden we uw raad het inzicht op onze financiële voortgang en bijstellingen waar noodzakelijk.

Financieel perspectief

witte regel

Financieel is het streven een meerjarig structureel sluitend begrotingsresultaat, het saldo van onze jaarlijks terugkomende, structurele inkomsten en uitgaven. Zoals in de onderstaande tabel is af te lezen is het financiële effect van deze Slotrapportage voor het lopende jaar 2018 positief, maar voor de jaren daarna negatief.
Deze Slotrapportage richt zich in principe op het lopende begrotingsjaar 2018. De reden van het presenteren van de effecten meerjarig is gelegen in het feit dat we aansluiting met het structurele perspectief tot 2021 willen houden (zoals gepresenteerd in de Programmabegroting 2019). De financiële meerjarige effecten 2019-2021) die we nu voorleggen worden na vaststelling ook verwerkt als aanvulling op de primitieve begroting 2019-2021.

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

4.296

-2.686

79

-34

Totaal Meerjarige effecten SR

4.296

-2.686

79

-34

Financieel meerjarenperspectief na Slotrapportage 2018

Het financieel meerjarenperspectief voor de periode 2018-2021 ziet er na verwerking van de effecten van deze Slotrapportage als volgt uit:

Financieel perspectief 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Structurele stand na Programmabegroting 2019-2021

1.303

1.088

445

613

Financieel effect Slotrapportage 2018 (structureel en incidenteel)

4.296

-2.686

79

-34

Incidenteel effect Slotrapportage 2018

3.579

-3.340

-322

-131

Structureel effect Slotrapportage 2018

717

654

401

97

Structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2018

2.020

1.742

846

710

Analyse financiële ontwikkelingen

Financieel effect Slotrapportage 2018

Zoals de tabel aangeeft, is het financieel perspectief met het actuele beeld structureel sluitend. De mutaties in de Slotrapportage leveren een nadelig effect op voor het financieel meerjarenperspectief in 2019 en 2021. Voor het jaar 2018 is dit een voordelig effect van € 4,3 miljoen. Dit voordeel wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de incidentele budgetoverhevelingen van 2018 (daar voordelig effect) naar 2019 (daar nadelig effect).

Structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2018

In het structurele beeld (de jaren 2019-2021) is na deze Slotrapportage een dalende trend waar te nemen. Alle jaren vertonen wel een positief resultaat met een structureel begrotingsresultaat van € 2,0 miljoen in 2018 tot € 0,7 in 2021.

Budgetoverhevelingen

Bij deze Slotrapportage wordt voorgesteld om € 3,3 miljoen over te hevelen van 2018 naar 2019. Via deze budgetoverhevelingen worden de financiële middelen overgeheveld van het lopende jaar 2018 naar het nieuwe jaar 2019 en verder. Ten tijde van het opmaken van deze Slotrapportage is voor de meeste van de budgetten gelukt om een goede inschatting te maken of en voor hoeveel er overgeheveld kan worden. Een overzicht van de budgetoverhevelingen 2018 is in de tabel hieronder weergegeven, waarbij we de overhevelingen verdelen in drie categorieën:

  1. Meerjarige projectbudgetten: de voorgestelde overhevelingen hebben voor € 1.127.000 betrekking op meerjarige projectbudgetten waarvoor we naar huidige inzichten de uitvoering begrotingstechnisch nu in het juiste jaar hebben verwerkt. De meerjarenraming is daarmee geactualiseerd op basis van de projectplanningen;
  2. Incidentele projectbudgetten vertraagd: daarnaast wordt voorgesteld een bedrag van € 1.351.232 over te hevelen betrekking hebbende op incidentele budgetten 2018 voor activiteiten die door uiteenlopende oorzaken een langere looptijd hebben en in 2019 of later worden afgerond;
  3. Middelen van derden: tot slot wordt er voor € 789.782 aan middelen verkregen van derden overgeheveld.

Budgetoverhevelingen van 2018 naar 2019

Bedrag

Portefeuillehouder

Programma 0

- Verbeteren kasprocedure

30.000

P. van Bergen

- Programma Dienstverlening

37.000

P. van Bergen

- Zaakgericht Werken

175.000

P. van Bergen

- Informatie-, applicatie-, technische architectuur

211.000

A. van Amerongen

- ICT-aanpassingen organisatiewijziging

65.000

A. van Amerongen

- LEADER

300.000

A. van Amerongen

- Digitalisering bouwdossiers

80.000

A. van Amerongen

- Ondersteuningsbudget ten behoeve van nieuwe raad

28.000

I.A. Bakker

- Rekenkamer

30.000

I.A. Bakker

- Modernisering lokale democratie

50.000

I.A. Bakker

Totaal Programma 0

1.006.000

Programma 1

-

I.A. Bakker

Totaal Programma 1

0

Programma 2

- Revitalisering Spelwijk

50.000

J. Oosterveld

Totaal Programma 2

50.000

Programma 3

-

I. Korting

Totaal Programma 3

0

Programma 4

- Volwasseneneducatie

8.195

J. Oosterveld

Totaal Programma 4

8.195

Programma 5

- Maatschappelijk Fonds

15.000

A. van Amerongen

- Buurtsportcoaches

64.345

A. van Amerongen

- Doorstart platform

10.000

A. van Amerongen

- Niet sporters in beweging krijgen

10.000

A. van Amerongen

- Pioniersbarak

70.000

A. van Amerongen

Totaal Programma 5

169.345

Programma 6

- Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang

74.539

P. van Bergen

- Statushouders

415.000

P. van Bergen

- Maatschappelijke begeleiding

95.242

P. van Bergen

- Middelen Schulden en Armoede Meicirculaire 2018

44.000

P. van Bergen

- Algemene voorziening Jeugd

15.000

P. van Bergen

- Samenkracht en burgerparticipatie

403.000

P. van Bergen

- Inzet BUIG voor handhaving

50.000

P. van Bergen

- Beleidsplan armoede (het beste idee van Dronten) 2015-2018

120.693

P. van Bergen

- Vervanging systemen Wmo/Jeugd

25.000

P. van Bergen

- Beschermd Wonen Almere 2016/2017 tbv Woonstart

400.000

P. van Bergen

- Beschermd Wonen Almere 2016/2017 restant

150.000

P. van Bergen

Totaal Programma 6

1.792.474

Programma 7

- Gezond in de Stad

72.000

I. Korting

Totaal Programma 7

72.000

Programma 8

- Recreatieve voorzieningen Hanzekwartier

75.000

J. Oosterveld

- Klimaatbeleidsplan

95.000

A. van Amerongen

Totaal Programma 8

170.000

Totaal budgetoverhevelingen van 2018 naar 2019

3.268.014