1 Inleiding

Door middel van de Slotrapportage 2018 informeert het college de raad over de
(financiële) voortgang van de beleidsvoornemens van de gemeente.

Deze Slotrapportage is het laatste document uit de budgetcyclus om het inzicht en de financiële begrotingsmutaties 2018 aan te geven. Het resultaat van de rapportage is een voorbode op het resultaat van de Jaarstukken, waarbij het streven is om bij de Jaarstukken 2018 minimale afwijkingen te presenteren.

In deze financiële rapportage wordt in principe gerapporteerd over zaken die meer dan 10% afwijken van de begroting met een minimum van € 25.000 of bestuurlijk relevante onderwerpen.

Leeswijzer

De rapportage begint met een samenvatting van de voortgang inclusief het financieel perspectief en een analyse van de financiële ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar 2018. Per programma wordt aangegeven:

  • Programmadoelstelling;
  • Portefeuillehouder per taakveld;
  • Financiële voortgang taakvelden 2018;
  • Budgetoverhevelingen van 2018 naar 2019;
  • Financiële effecten, zowel de mutatietabel van deze rapportage als de meerjarige effecten.

Specifiek in programma 0 wordt ingegaan op het verloop van de post onvoorzien (taakveld 0.8) en de mutaties reserves van alle programma’s (taakveld 0.10).
In een aparte bijlagetabel zijn alle financiële effecten van genoemde mutaties in deze rapportage weergegeven per programma en taakveld.
Tot slot is nog een bijlage opgenomen van wijzigingen in de kolom "primitieve begroting". Dit betreft een verschuiving tussen diverse taakvelden en programma's zonder financiële consequenties.