Bijlage Verschuiving Primitieve begroting 2018

Taakveld

Omschrijving

Primitieve begroting 2018

Bedrag Primitieve begroting in VR18 en SR18

Verschil

Toelichting / Betreft

3.1

Economische ontwikkeling

21.448

-

- 21.448

Straatmarkten en standplaatsen zijn verplaatst naar taakveld 3.3

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

21.448

21.448

Straatmarkten en standplaatsen stonden op taakveld 3.1

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.175.532

4.427.505

2.251.973

Lasten grondexploitaties zijn op taakveld 3.2 terecht gekomen (van 8.2)

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.259.289

7.049

- 2.252.240

Betreft mutatie lasten grondexploitaties (naar 3.2) en budget de barak (naar 0.3)

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

267

267

Betreft mutatie lasten grondexploitaties (naar 3.2) en budget de barak (naar 0.3)

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.127.908

2.701.846

573.938

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.2

Wijkteams

4.186.736

4.011.482

- 175.254

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.3

Inkomensregelingen

13.291.692

12.893.008

- 398.684

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.4

Begeleide participatie

3.637.472

1.892.038

- 1.745.434

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.5

Arbeidsparticipatie

-

1.745.434

1.745.434

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.837.327

878.605

- 4.958.722

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1.832.195

5.940.918

4.108.723

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

8.035.000

8.784.999

749.999

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

100.000

100.000

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.035.714

1.035.714

-

Nauwkeurigere toedeling van kosten over de verschillende taakvelden in prog. 6

0.5

Treasury Lasten

10.362.809

3.137.788

- 7.225.021

Als gevolg van de toepassing nieuwe rentesystematiek uit het renteschema is zowel de lastenkant, als de opbrengstenkant verlaagd met € 7.225.021

0.5

Treasury Baten

- 13.723.447

- 6.498.426

7.225.021

Als gevolg van de toepassing nieuwe rentesystematiek uit het renteschema is zowel de lastenkant, als de opbrengstenkant verlaagd met € 7.225.021

0.10

Mutaties reserves programma 0

67

56

- 11

Programma 9 bestaat niet meer en is opgegaan in programma 0

0.10

Mutaties reserves programma 9

- 11

-

11

Programma 9 bestaat niet meer en is opgegaan in programma 0

Totaal

41.079.731

41.079.731

-