Inkomensregelingen

Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers (structureel € 20.000 budgetneutraal uit taakveld 6.1 m.i.v. 2018)

Een deel van de kosten faciliteitenbesluit opvang asielzoekers worden uitgevoerd op  andere taakvelden. Derhalve zal structureel € 20.000 worden overgeboekt naar taakveld 6.3.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) (€ 81.500 incidenteel nadelig 2018)

In de kadernota 2016 bent u akkoord gegaan met het verhogen van het budget voor de jaren 2016-2019. Er is destijds aangegeven dat we jaarlijks het financieel perspectief gaan bekijken om zo vinger aan de pols te houden. We zijn er vanuit gegaan dat het economisch herstel is ingezet en dat daarmee de kosten voor de uitvoering de Bbz jaarlijks zouden teruglopen. Hoewel de lasten jaarlijks dalen gaat dit niet zo snel als aangenomen. Voor 2018 is € 153.000 aan lasten begroot en verwachten wij dat de lasten in de exploitatie € 234.500 gaan bedragen Dit betekent voor 2018 een overschrijding van € 81.500. Wij stellen voor deze uit de algemene middelen te dekken.

Participatiewet-Inkomensdeel 2018 (€ 432.709 incidenteel voordeel 2018)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het definitieve budget 2018 voor de uitvoering van de Participatiewet/IOAW/IOAZ en BBZ 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) vastgesteld op € 10.093.732. Ten gevolge van de gemiddelde prijsstijging per uitkering en een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden is het definitieve macrobudget 2018 hoger vastgesteld ten opzichte van het nader voorlopig budget. Deze verhoging van het macrobudget heeft een positief effect van € 293.152 ten opzichte van de begroting 2018. Daarnaast zijn (op microniveau) de werkelijke uitgaven lager dan verwacht. De begroting is gebaseerd op 673 huishoudens met een gemiddelde uitkering van € 14.000,-. In werkelijkheid is het aantal huishoudens met een uitkering lager, echter ligt de gemiddelde uitkering iets hoger. Dit resulteert in een positief effect van € 139.557 ten opzichte van de begroting.
Bij het taakveld arbeidsparticipatie (6.5) wordt het voorstel gedaan het voordeel van € 432.709 aan te wenden voor het veranderplan IMpact (€ 264.000) en het verlengen van de tijdelijke inhuur van 2 P-gidsen (€ 168.709).  

Participatiewet-Inkomensdeel voorlopige beschikking 2019
De voorlopige gebundelde uitkering P-wet inkomensdeel 2019 is vastgesteld op
€ 9.838.450. Begroot in 2019 is € 9.800.580. De verhoging van € 37.870 is budgettair neutraal verwerkt in de begroting.