Bijlage financieel overzicht per programma en taakveld

Slotrapportage 2018- Financieel overzicht

(Per programma, per Taakveld)

Programma 0

2018

2019

2020

2021

0.1

I

Afscheid burgemeester

-34.000

0.1

I

Procedure zoeken en benoemen nieuwe burgemeester

-45.000

0.1

I

Opstellen collegeprogramma 2018-2022

-24.000

0.1

I

Hogere kosten accountantscontrole Jaarstukken 2018-2021

-10.000

-65.000

-65.000

-65.000

0.2

S

Frontofficewerkzaamheden voor faciliteitenbesluit opvang asielzoekers

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

0.2

I

Septembercirculaire 2018: leesloeps verkiezingen

-1.000

0.2

I

Rijksbijdrage gemeenteraadsverkiezingen 2018: centraal tellen en referendum

-30.000

0.3

I

Asbestsanering schoolgebouw aan de Educalaan 6

-132.740

0.4

I

Aanbesteding telefonie 2019-2021

-8.333

-36.215

48.280

0.4

I

Bijstellen directe personeelslasten aan voorbereidingskosten grondexploitaties

64.043

0.4

I

Programma/visie Verbetering dienstverlening

-128.000

-43.000

0.4

S

Overheadkosten voor faciliteitenbesluit opvang asielzoekers

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

0.4

I

WIFI Raadzaal

-5.000

0.7

S

Budgettaire effecten Septembercirculaire 2018

661.000

664.000

386.000

58.000

0.7

I

Budgettaire effecten Septembercirculaire 2018

33.000

0.7

I

Uitkering Fonds Tekort Gemeenten dec.circ. 2018

1.017.924

0.8

I

Dekking stelpost IBP: Human Capital Agenda regio Zwolle 2019-2023

73.000

73.000

73.000

0.8

I

Dekking stelpost IBP: voor programma 6

380.000

0.8

I

Dekking stelpost IBP: startbudget nieuwe verbindingen tbv Samen bouwen aan samen leven prog. 6

25.000

0.8

I

Dekking stelpost onvoorzien: verlening activiteitensubsidie 2018 Stichting projecten Torenbosje

10.000

0.8

I

Dekking stelpost onvoorzien: WIFI Raadzaal

5.000

Budgetoverhevelingen programma 0:

0.4

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Programmaplan Verbetering Dienstverlening

37.000

-37.000

0.4

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 LEADER

300.000

-300.000

0.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Ondersteuningsbudget tbv nieuwe raad

28.000

-28.000

0.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Modernisering lokale democratie

50.000

-50.000

0.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Rekenkamer

30.000

-30.000

0.2

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Verbeteren kasprocedure

30.000

-30.000

0.4

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 informatie-, applicatie-, technische architectuur

211.000

-211.000

0.4

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 ICT-aanpassingen organisatiewijziging

65.000

-65.000

0.4

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 digitalisering bouwdossiers

80.000

-80.000

0.4

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Zaakgericht Werken

175.000

-175.000

Totaal Programma 0 (exclusief mutaties reserves programma 0)

2.491.894

-198.215

339.280

6.000

Mutaties reserves programma 0:

0.10

I

Dekking BR Asbestsanering gemeentelijke gebouwen tbv asbestsanering schoolgebouw Educalaan

132.740

0.10

I

Dekking BR Verbetering Dienstverlening 2015-2018 tbv Programma/Visie Verbetering dienstverlening

128.000

43.000

Totaal Programma 0 (inclusief mutaties reserves programma 0)

2.624.634

-70.215

382.280

6.000

Programma 1

2018

2019

2020

2021

1.1

S

Evenementenbeleid: legesopbrengsten

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

1.1

I

Bommenregeling Hoekwantweg Biddinghuizen

57.627

1.2

S

Evenementenbeleid: leges opbrengsten

16.000

16.000

16.000

16.000

Totaal Programma 1 (inclusief mutaties reserves programma 1)

57.627

0

0

0

Programma 2

2018

2019

2020

2021

2.1

I

Actualisatie marktconform budget gladheidsbestrijding seizoen 2018-2019

-67.000

-25.064

2.1

I

Bijstellen directe personeelslasten Verkeer en vervoer

-669.214

2.1

I

Rentevergoeding aan provincie Flevoland voor eerder realiseren Passage Dronten

-50.000

-50.000

-50.000

Budgetoverhevelingen programma 2:

2.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Revitalisering Spelwijk

50.000

-50.000

Totaal Programma 2 (inclusief mutaties reserves programma 2)

-736.214

-125.064

-50.000

0

Programma 3

2018

2019

2020

2021

3.1

I

Bijdrage aan Human Capital Agenda regio Zwolle 2019-2023

-73.000

-73.000

-73.000

Totaal Programma 3 (inclusief mutaties reserves programma 3)

0

-73.000

-73.000

-73.000

Programma 4

2018

2019

2020

2021

4.2

I

Voorbereiding nieuwbouw praktijkschool

-5.000

-30.000

0

0

4.3

I

Dekking: Aanbod alle Peuters

98.851

123.563

148.276

Budgetoverheveling programma 4:

4.3

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Volwasseneneducatie

8.195

-8.195

Totaal Programma 4 (inclusief mutaties reserves programma 4)

3.195

60.656

123.563

148.276

Mutaties reserves programma 4:

0.10

I

Dekking: bestemmingsreserve Accommodatiebeleid

5.000

30.000

Totaal Programma 4 (inclusief mutaties reserves programma 4)

8.195

90.656

123.563

148.276

Programma 5

2018

2019

2020

2021

5.3

I

Verlening activiteitensubsidie 2018 Stichting projecten Torenbosje

-10.000

5.7

S

Verhoging ledenbijdrage Coöperatie Gastvrije Randmeren

-5.000

-5.000

-5.000

5.7

I

Bijdrage aan stichting MFG2 Biddinghuizen

-84.300

Budgetoverhevelingen programma 5:

5.3

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Maatschappelijk fonds

15.000

-15.000

5.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Buurtsportcoaches

64.345

-64.345

5.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Doorstart platform

10.000

-10.000

5.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Niet sporters in beweging krijgen

10.000

-10.000

5.4

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Pioniersbarak

70.000

-70.000

Totaal Programma 5 (exclusief mutaties reserves programma 5)

75.045

-174.345

-5.000

-5.000

Mutaties reserves programma 5:

0.10

I

Dekking bestemmingsreserve Biddinghuizen

84.300

0.10

S

Vervallen dotatie bestemmingsreserve Onderwijsstation

57.012

57.012

57.012

57.012

Totaal Programma 5 (inclusief mutaties reserves programma 5)

216.357

-117.333

52.012

52.012

Programma 6

2018

2019

2020

2021

6.1

S

Frontofficewerkzaamheden voor faciliteitenbesluit opvang asielzoekers

80.000

80.000

80.000

80.000

6.1

S

Septembercirculaire 2018: handhaving en kwaliteit peuterspeelzalen

-1.000

-3.000

-2.000

-3.000

6.1

S

Septembercirculaire 2018: handhaving en kwaliteit KOV

-19.000

-19.000

-19.000

6.1

I

Strategie Sociaal Domein in vijf themaplannen

-380.000

6.1

I

Startbudget nieuwe verbindingen tbv Samen bouwen aan samen leven van programma 0

-25.000

6.1

S

Septembercirculaire 2018: voorschoolse voorzieningen peuters

25.000

49.000

74.000

6.1

I

Aanbod alle Peuters

-98.851

-123.563

-148.276

6.1

I

Correctie WMO/Jeugd

-195.000

195.000

6.2

S

Septembercirculaire 2018: rijksvaccinatieprogramma

-82.000

-83.000

-83.000

6.2

S

Septembercirculaire 2018: jeugdhulp kinderen AZC

7.000

7.000

7.000

6.2

S

Septembercirculaire 2018: academische component jeugdpsychiatrie

10.000

11.000

11.000

6.3

S

Beleidswerkzaamheden voor faciliteitenbesluit opvang asielzoekers

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

6.3

I

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

-81.500

6.3

I

Participatiewet BUIG-uitkering 2018

432.709

6.4

I

Septembercirculaire 2018: bonus beschut werken

-12.000

6.4

I

Veranderplan IMpact 2018-2021

-66.000

-66.000

-66.000

-66.000

6.5

I

Participatiewet verlenging tijdelijke inhuur twee gidsen

-168.907

6.5

I

Septembercirculaire 2018: Participatiewet re-integratie

-13.000

6.71

I

Septembercirculaire 2018: Wmo HHO

-7.000

Budgetoverhevelingen programma 6:

6.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang

74.539

-74.539

6.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Statushouders

415.000

-415.000

6.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Maatschappelijke begeleiding

95.242

-95.242

6.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Vervanging systemen Wmo/jeugd

25.000

-25.000

6.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Algemene voorziening jeugd

15.000

-15.000

6.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Samenkracht en burgerparticipatie

403.000

-403.000

6.3

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Inzet BUIG voor handhaving

50.000

-50.000

6.3

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Beleidsplan armoede (het beste idee van Dronten) 2015-2018

120.693

-120.693

6.3

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Middelen schulden en armoede Meicirculaire 2018

44.000

-44.000

6.81

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019: BW Almere 2016-2017 tbv Woonstart

378.000

-189.000

-189.000

6.81

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 BW Almere 2016/2017 restant

172.000

-172.000

Totaal Programma 6 (inclusief mutaties reserves programma 6)

1.909.683

-2.149.232

-355.563

-167.276

Programma 7

2018

2019

2020

2021

7.3

S

Kapitaallasten afronden plaatsen ondergrondse containers

-26.583

-34.283

-33.733

-33.183

7.3

S

Dekking: voorziening afvalstoffenheffing

26.583

34.283

33.733

33.183

7.3

S

Areaaluitbreiding ondergrondse containers

-5.719

-6.938

-6.807

-6.676

7.3

S

Dekking: voorziening afvalstoffenheffing

5.719

6.938

6.807

6.676

Budgetoverheveling programma 7:

7.1

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Gezond in de Stad

72.000

-72.000

Totaal Programma 7 (inclusief mutaties reserves programma 7)

72.000

-72.000

0

0

Programma 8

2018

2019

2020

2021

8.3

I

Welstandstoezicht

-20.000

8.3

I

Omgevingsvergunningen

-200.000

8.3

I

Bijstellen directe personeelslasten aan voorbereidingskosten grondexploitaties

193.687

Budgetoverheveling programma 8:

8.2

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Recreatieve voorzieningen Hanzekwartier

75.000

-75.000

8.3

I

Budgetoverheveling van 2018 naar 2019 Klimaatbeleidsplan (energieloket)

95.000

-95.000

Totaal Programma 8 (inclusief mutaties reserves programma 8)

143.687

-170.000

0

0