Arbeidsparticipatie

Verlenging tijdelijke inhuur 2 P-gidsen (€ 168.709 incidenteel nadeel in 2019)

Zoals besloten in de voortgangsrapportage van 2017 zijn 2 Participatiewetgidsen in afwachting van de evaluatie Sociaal Domein in 2018 tijdelijk ingehuurd vanuit de stelpost Wmo. Zij ondersteunen het vaste kernteam van 4 gidsen die zich richt op de doelgroep ouder dan 27 jaar. Scenario 2 zoals deze is vastgesteld in de kadernota 2019 richt zich op een vermindering van personele kosten door efficiëntere bedrijfsvoering. Deze slag willen we maken, maar gezien de kwetsbare doelgroep willen we dit zorgvuldig doen en ook ruimte creëren om de innovatie- en efficiencyslag te maken.
Voor de kosten die gemoeid zijn met de tijdelijke inhuur willen we voor 2019 het restant overschot op de BUIG gebruiken (€ 168.709), waarmee we de 2 P-gidsen voor maximaal één jaar kunnen inzetten.