Samenkracht en burgerparticipatie

Aanbod alle peuters (2019 € 98.851, 2020 € 123.563, 2021 €148.276 budgetneutraal van programma 4 naar programma 6)

De activiteitensubsidie in het kader van aanbod alle peuters zal onder taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie worden uitgevoerd. Het budget voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zal worden overgeboekt van taakveld 4.3 naar taakveld 6.1

Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers (structureel € 80.000 budgetneutraal)

Een deel van de kosten faciliteitenbesluit opvang asielzoekers worden uitgevoerd op  andere taakvelden. Derhalve zal structureel € 15.000 worden overgeboekt naar taakveld 0.4 Overhead, € 45.000 structureel naar taakveld 0.2 Burgerzaken en € 20.000 structureel naar taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

Strategie Sociaal Domein (in 2019 incidenteel € 380.000 budgetneutraal van programma 0)

In de "Strategie Sociaal Domein 2019-2022" is aangegeven dat extra budget vanuit de stelpost IBP nodig is om intensiveringen op de 5 thema's in het sociaal domein te kunnen doorvoeren en de maatregelen te nemen die nodig zijn om het financiële scenario te verwezenlijken. In deze slotrapportage wordt € 380.000 euro voor de jaarschijf 2019 overgeheveld van de stelpost IBP in programma 0 naar programma 6.
Dit budget wordt in 2019 ingezet voor:

  • implementatie (aangepaste wijze van inkoop, omgekeerde verordening, monitoring & sturing)                     € 115.000
  • Innovatieve werkvormen en inwonersparticipatie            € 100.000
  • Aanpak schuldhulpverlening   /beschermingsbewind         €   45.000
  • Onderzoek toekomstbestendig wonen kwetsbare doelgroep      €   20.000
  • Tussenvoorziening voortgezet onderwijs                €   50.000
  • Participatie, traject Bewegen werkt                  €   25.000
  • Programma langer thuis, project Lang zult u wonen         €   25.000

In het 1e kwartaal 2019 zal een meerjarenraming worden opgesteld voor de budgetten 2020-2022 zodat bij de Kadernota 2020 een voorstel kan worden gedaan voor die periode.

Startbudget nieuwe verbindingen t.b.v. Samen bouwen aan samen leven (incidenteel € 25.000 budgetneutraal van taakveld 0.8 naar 6.1)

Onder taakveld 0.8, Overige baten en lasten, wordt uw raad gevraagd één van de vijf budgetten van € 25.000 ter beschikking te stellen voor de ontwikkeling en uitvoering van de vijf themaplannen  binnen het Sociaal Domein. Zie hiervoor ook raadsvoorstel B18.002821 van 9 oktober 2018.