Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verhoging ledenbijdrage Coöperatie Gastvrije Randmeren (€ 5.000 structureel nadelig vanaf 2019)

De begroting van de Coöperatie Gastvrije Randmeren (CGR) kent een structureel tekort. Om te komen tot een sluitende begroting 2019-2022 heeft de ledenvergadering van de CGR op 8 februari 2018 het besluit genomen om de ledenbijdrage met ingang van 2019 structureel te verhogen met € 5.000 per lid.

Bijdrage aan stichting MFG2 Biddinghuizen (€ 84.300 budgetneutraal i.v.m. dekking bestemmingsreserve)

De Stichting MFG2 is op basis van de met de gemeente gesloten samenwerkingsovereenkomst bezig met de ontwikkeling van het Multifunctionele Centrum 2 te Biddinghuizen. In het kader van deze ontwikkeling moet de Stichting kosten maken ter voorbereiding van het project. Ondanks dat de Stichting nog geen eigen lening kan aantrekken op basis van de verleende gemeentegarantie, zijn de voorbereidingen echter wel voortgezet (bestek etc.). Het oorspronkelijk door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget van € 61.500 vanuit de bestemmingsreserve (BR) Biddinghuizen bleek niet toereikend om alle voorbereidingskosten te kunnen dekken. Daarom wordt voorgesteld om naast de oorspronkelijke claim uit de BR van € 61.500 een aanvullend bedrag van € 22.800 te onttrekken. Totaal wordt dan een bedrag van € 84.300 onttrokken uit de BR die hiervoor toereikend is. Dit houdt tegelijkertijd in, dat de gemeentegarantie met eenzelfde bedrag kan worden verlaagd.