Maatschappelijk fonds (€ 15.000)

Het Maatschappelijk Fonds is ingesteld in 2012 om maatschappelijke organisaties die een noodzakelijke uitgave hebben, maar deze niet kunnen dragen, te ondersteunen. Het restant van het fonds wordt jaarlijks overgeheveld totdat het fonds is uitgeput.
Er is sprake van budgetten voor projecten waarbij de aanvang al duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen en waarbij de gemeenteraad instemt met het meerjarenkader. Deze budgetten moeten voor deze projecten beschikbaar blijven. De gelden blijven gereserveerd tot aan het moment van besteding. Vanaf 1 januari 2019 worden de criteria verruimd. Hierover bent u via raadsinformatiebrief U18.011601 op de hoogte gesteld.

Buurtsportcoaches (€ 64.345)

De gemeente Dronten ontvangt jaarlijks een rijksvergoeding van € 176.000 in het kader van de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoaches). De regeling is bedoeld voor het aanstellen van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches zijn in dienst bij Stichting De Meerpaal. De rijksvergoeding wordt in de vorm van een subsidie beschikbaar gesteld aan De Meerpaal. De regeling is onlangs verlengd voor de periode 2019 t/m 2022. Het restant van de rijksmiddelen wordt jaarlijks overgeheveld. Het overschot voor 2018 is met name opgebouwd in de eerste jaren van de regeling (2013-2015). Na afloop van de regeling vindt er een afrekening plaats met het ministerie van VWS.

Doorstart Platform (€ 10.000)

In het sportbeleidsplan 2018-2021 is opgenomen dat wij in overleg gaan met de sportverenigingen om het sportplatform nieuw leven in te blazen. Dit jaar is hierin een start in gemaakt met de Kopgroep. Dit budget moet voor dit project beschikbaar blijven zodat in 2019 deze doorstart van het sportplatform gemaakt kan worden.

Niet sporters in beweging krijgen (€ 10.000)

In het sportbeleidsplan 2018-2021 is opgenomen dat wij de komende jaren extra aandacht gaan besteden aan deze doelgroep. Dit jaar is hierin een start in gemaakt met de Kopgroep hoe deze doelgroep in beweging te krijgen. Dit budget moet voor dit project beschikbaar blijven zodat in 2019 dit project uitgevoerd kan worden.

Budgetoverheveling Pioniersbarak (€ 70.000)

Dit betreft een gereserveerd bedrag voor de bouw van een replica pioniersbarak door Stichting Geschiedschrijving Dronten. In 2018 heeft de planvorming een herstart gekregen, omdat de overige financiële middelen voor de herinrichting van de dierenweide beschikbaar is gekomen. Uitvoering/realisatie kan in het najaar van 2019 plaats vinden als de bouw van het appartementengebouw aan De Noord bij de dierenweide is afgerond.