Overige baten en lasten

Stelpost IBP, budgetneutraal € 380.000 incidenteel in 2019 naar programma 6

In de begroting 2019 is een stelpost IBP opgenomen. Het InterBestuurlijk Programma (IBP) is in februari 2018 door het kabinet, VNG, IPO en Unie van Waterschappen vastgesteld om samen meer te bereiken op belangrijke maatschappelijke opgaven. Het kabinet gaat er ook vanuit dat met het extra accres dat hierbij beschikbaar is gesteld ook de tekorten in het Sociaal Domein worden opgelost. Om hieraan te kunnen voldoen is bij de begroting 2019 een deel van het accres voorlopig in een stelpost IBP onder programma 0 opgenomen.
Vanuit de Strategie Sociaal Domein 2019-2022 worden intensiveringen in 5 themaplannen uitgewerkt om naast verbeteringen in het Sociaal Domein ook het financiële scenario te kunnen verwezenlijken. We stellen daarom voor om voor 2019 een budget van  € 380.000 euro uit de stelpost IBP over te hevelen naar programma 6 voor implementatie van de Strategie Sociaal Domein en intensiveringen vanuit de 5 themaplannen in 2019. In het 1e kwartaal 2019 zal een meerjarenraming worden opgesteld voor de budgetten 2020-2022 zodat bij de Kadernota 2020 een voorstel kan worden gedaan voor die periode. De inzet in 2019 wordt onder programma 6 nader toegelicht.

Stelpost IBP, budgetneutraal € 73.000 structureel m.i.v. 2019 naar programma 3

Voor de maatschappelijke opgave "Regionale economie als versneller" uit het IBP doet Dronten mee aan de regiodeal Human Capital. Voor Dronten betekent dit een bijdrage van € 73.000 per jaar (€ 1,80 per inwoner) in de periode 2019-2023. Dit budget van € 73.000 wordt onttrokken aan de stelpost IBP en nader toegelicht in taakveld 3.1 Economische ontwikkeling van programma 3.

Startbudget nieuwe verbindingen t.b.v. Samen bouwen aan samen leven (€ 25.000)

Uw raad stelde bij amendement (B18.001311) op de Kadernota 2019 vijf keer € 25.000 beschikbaar voor het ontwikkelen van bestaande verbindingen en het creëren van nieuwe verbindingen op het gebied van (1) inwonersparticipatie, (2) verbindingen tussen beleidsvelden zoals gezondheid, sport en Sociaal Domein, (3) de Omgevingswet, (4) het betrekken van de samenleving bij de begroting en (5) vitaal leef- en woonklimaat. Punt 2 sluit goed aan bij de motoren van onze strategie en de wijze waarop we de themaplannen inhoudelijk gaan vormgeven samen met de raad, college, inwoners en maatschappelijke partners. Het college wil daarom een deel van dit bedrag (€ 25.000) inzetten voor de ontwikkeling en uitvoering van de vijf themaplannen. Zie hiervoor ook raadsvoorstel B18.002821 van 9 oktober 2018. Onder taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie vindt u het ter beschikking stellen van dit bedrag aan het Sociaal Domein.   

Ontwikkelingen stelpost onvoorzien

In de begroting is structureel € 142.000 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. Het college is door de raad gemachtigd om uitgaven te doen ten laste van de post onvoorzien tot een bedrag van € 15.000. Daarnaast heeft de raad dit jaar zelf een claim vastgesteld van € 50.000 voor een breed samengesteld platform modernisering lokale democratie.
Het verloop van de post voor 2018 tot en met rapportage is in de onderstaande tabel weergegeven:

Incidentele stelpost onvoorzien 2018

Omschrijving

Datum

Begroot

Incidentele stelpost onvoorzien 2018

1-1-2018

142.000

Inzet 2018

Multimediale voorstelling The Battle

31-7-2018

-500

Relatieconcert Orkest Koninklijke Luchtmacht

31-7-2018

-4.520

Huisvesting Biljart Centrum Dronten

1-7-2018

-15.000

Buurtbarbecues

28-6-2018

-10.000

Project Meerpaalplein 3D-art 100 jaar Zuiderzeewet

24-4-2018

-15.000

Breed samengesteld platform modernisering lokale democratie

28-6-2018

-50.000

Verlening activiteitensubsidie 2018 Stichting projecten Torenbosje

9-10-2018

-10.000

Uitbreiding wirelessvoorziening (Wifi) in raadzaal

13-11-2018

-5.000

+ = voordeel, - = nadeel