Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Budgettaire effecten Septembercirculaire 2018

In raadsbrief U18.012494/FPC/AK van 19 oktober 2018 is uw raad geïnformeerd over de budgettaire effecten van deze Septembercirculaire 2018. Inclusief de nu bij deze Septembercirculaire vertaalde "mitsen en maren" is het effect op het meerjarensaldo als volgt:

Budgettaire effecten Septembercirculaire 2018

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal effect Septembercirculaire 2018

-476.000

54.000

-199.000

-476.000

-421.000

Effect bijtelling "mitsen & maren" Maartcirculaire 2018

1.136.000

548.000

548.000

521.000

0

Totaal effect op meerjarensaldo

660.000

602.000

349.000

45.000

-421.000

In de bijlagetabel zijn de financiële effecten van deze circulaire per taak in het betreffende programma omschreven.

Uitkering Fonds tekortgemeenten: stroppenpot (€ 1.017.924 incidenteel voordeel)

Naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het Sociaal Domein, is een Fonds
tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen Rijk en gemeenten voor het
Interbestuurlijk Programma. Het fonds bedraagt landelijk € 200 miljoen. De gemeente Dronten heeft een aanvraag ingediend om aanspraak te maken op een uitkering uit het fonds ter dekking van de verliezen over de jaren 2016 en 2017 in het Sociaal Domein.
Het totale tekort van de gemeente Dronten over de jaren 2016 en 2017 is € 3.665.688. Er is een drempel van toepassing van € 40 per inwoner. Aanspraak gemaakt kan worden over het (significante) tekort boven de drempel en dit bedraagt € 2.035.848. Uiteindelijk kwamen 77 gemeenten in aanmerking voor middelen uit het fonds. Het significante tekort van de 77 gemeenten gezamenlijk bedroeg bijna € 308 miljoen en kwam hiermee ruim boven de beschikbare 200 miljoen in het fonds. Als gevolg hiervan is een verdeelsleutel gehanteerd:
- tot € 108,26 tekort per inwoner wordt 50% van het significante tekort uitgekeerd;
- van het resterende bedrag boven € 108,26 wordt 100% uitgekeerd.
De gemeente Dronten heeft een tekort van € 90 per inwoner en krijgt daarom 50% van het significante tekort van € 2.035.848 uitgekeerd en dat betekent een uitkering van
€ 1.017.924. Dit wordt formeel gepubliceerd in de Decembercirculaire 2018.