Budgetoverheveling Programmaplan Verbetering Dienstverlening (€ 37.000)

De kwaliteitsmeting en dashboard SZ via Totta Research wordt uitgevoerd in 2019. Het voorstel is om het restant van het werkbudget (€ 37.000) hiervoor over te hevelen.

Budgetoverheveling LEADER (€ 300.000)

In 2016 is er opnieuw een Leader-subsidieregeling vastgesteld door de Provincie (Europese plattelandssubsidie). De opstart van de organisatie en het op gang komen van initiatieven heeft veel langer geduurd dan gedacht. De periode tussen eerste contacten met de gemeentelijke LEADER-coördinator en de daadwerkelijke toekenning duurt ruim een jaar. Ook het afrekeningssysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (handelt aanvraagtraject en subsidiebeschikking af) zorgt ervoor dat wij pas laat in het traject daadwerkelijk onze cofinancieringsbijdrage aan de RVO moeten betalen.

Inmiddels zijn er zijn voor Dronten, naast een kleine bijdrage voor de organisatie, drie projecten in uitvoering met een totale cofinanciering van € 195.000 (beschikking afgegeven door RVO, maar nog geen declaratie ingediend). Eén project is in procedure (toegezegde cofinanciering van ruim € 78.000) en een flink aantal initiatieven zijn in voorbereiding. Daarom wordt voorgesteld de reservering van 2018 (€ 150.000) en het overgehevelde budget uit 2017 (€ 150.000) over te hevelen naar 2019.

Budgetoverheveling Ondersteuningsbudget ten behoeve van nieuwe raad (€ 28.000)

Het beschikbare ondersteuningsbudget ten behoeve van de nieuwe raad is nog nagenoeg niet aangewend. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2019 zodat in 2019 hier activiteiten voor kunnen worden ondernomen.

Budgetoverheveling Modernisering lokale democratie (€ 50.000)

Eind juni heeft u een motie aangenomen waarin budget beschikbaar wordt gesteld teneinde een modernisering van de lokale democratie te bewerkstelligen. Aangezien de kosten die hier tot nu toe voor zijn gemaakt betaald konden worden uit de nog resterende budgetten voor 2018, stellen we voor om dit budget over te hevelen naar 2019 om hier verdere invulling aan te kunnen geven.

Budgetoverheveling Rekenkamer (€ 30.000)

De rekenkamer is najaar 2018 begonnen met een onderzoek naar de werkbaarheid van privacy en veiligheid in het sociaal domein. Dit onderzoek zal begin 2019 worden afgerond. Daarnaast is het de planning om in 2019 een nieuw onderzoek te doen.

Budgetoverheveling Verbeteren kasprocedure (€ 30.000)

Vanuit de accountantscontrole is geadviseerd een betere kasprocedure op te stellen, o.a. door middel van zoveel mogelijk klanten met pin te laten betalen. Contant betalen moet echter mogelijk blijven. Voor de contante betalingen willen wij een vereenvoudigde, maar veilige procedure inrichten in 2019. De benodigde investering, waaronder een centraal gestuurd digitaal (gesloten) kassysteem, bedraagt ± € 30.000.

Budgetoverheveling informatie-, applicatie-, technische architectuur (€ 211.000)

De informatiearchitectuur, applicatiearchitectuur, technische architectuur, het uit faseren van de IP structuur en de GEO visie is gestart met voorbereidende werkzaamheden in 2018. De uitvoering van deze werkzaamheden en de facturering zal plaats vinden in 2019. De vertraging is onder meer veroorzaakt door het niet tijdig kunnen invullen  van meerdere vacatures, diverse pilots die uitlopen  en hernieuwde prioritering van werkzaamheden.

Budgetoverheveling ICT-aanpassingen organisatiewijziging (€ 65.000)

De ICT aanpassingen als gevolg van de laatste organisatiewijzigingen zijn nog niet volledig afgerond. De wijzigingen, afhankelijkheden en relaties tussen de verschillende systemen waren complexer dan voorzien.

Budgetoverheveling digitalisering bouwdossiers (€ 80.000)

De aanbesteding van de digitalisering bouwdossiers heeft geleid tot een hogere inschrijving dan verwacht. Hierdoor zal een nieuwe gewijzigde aanbesteding moeten plaatsvinden.

Budgetoverheveling zaakgericht werken (€ 175.000)

Het budget zaakgericht werken is met de laatste voorgangsrapportage overgeheveld naar het team IM. Vanuit de evaluatie zaakgericht werken wordt momenteel een plan van aanpak gemaakt die ook een relatie heeft met de digitale agenda 2020 en het digitaal werken.