Financieel effect

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

5.1

Sportbeleid en activering

-264

-503

84

-418

5.2

Sportaccommodaties

-3.039

-3.159

-

-3.159

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-297

-326

5

-321

5.4

Musea

-70

-70

70

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-16

-

-16

5.6

Media

-1.534

-1.534

-

-1.534

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.139

-9.646

-84

-9.731

Subtotaal Lasten

-14.343

-15.254

75

-15.179

Baten

5.2

Sportaccommodaties

1.528

1.528

-

1.528

5.6

Media

38

38

-

38

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

806

806

-

806

Subtotaal Baten

2.372

2.372

2.372

Saldo Lasten en Baten programma 5

-11.971

-12.882

75

-12.807

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-94

-594

57

-537

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

982

991

84

1.076

Resultaat programma 5

-11.083

-12.485

216

-12.268

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

5.1

Sportbeleid en activering

84

-84

-

-

5.2

Sportaccommodaties

-

-

-

-

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5

-15

-

-

5.4

Musea

70

-70

-

-

5.5

Cultureel erfgoed

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-84

-5

-5

-5

Subtotaal Lasten

75

-174

-5

-5

Baten

5.2

Sportaccommodaties

-

-

-

-

5.6

Media

-

-

-

-

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

-

-

-

Subtotaal Baten

0

0

0

0

Totaal Meerjarige effecten SR

75

-174

-5

-5

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

57

57

57

57

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

84

0

0

0

Resultaat programma 5

216

-117

52

52