Beleidsontwikkeling en -advisering kinderopvang (€ 74.539)

Aangezien de harmonisatie voorschoolse voorzieningen voor zowel voor opvangorganisaties als voor gemeente ‘nieuw’ is is in de notitie harmonisatie voorschoolse voorzieningen voorgesteld de begroting als indicatie te zien en daarmee de mogelijkheid te bieden budget over te hevelen, waar nodig, tussen de boekjaren 2018, 2019, 2020 en 2021. Dit budget is nodig om ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag een gesubsidieerde plaats te bieden binnen de peuteropvang.

Statushouders (€ 415.000)

Het resterende bedrag dient te worden overgeheveld om verdere uitvoering te kunnen geven aan het vastgestelde 'plan van aanpak statushouders' in 2019 en 2020.
Dit plan loopt van 2017 tot 2020 en de financiële verdeling is (nog) niet verwerkt in de begroting voor die jaren.

Maatschappelijke begeleiding (€ 95.242)

Voor maatschappelijke begeleiding van statushouders worden gelden van het COA ontvangen. Deze zijn bestemd voor Vluchtelingenwerk. Een traject voor maatschappelijke begeleiding duurt 18 maanden. De in 2018 gestarte trajecten worden zodoende in 2019 financieel afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het positieve saldo over te hevelen.

Middelen Schulden en Armoede Meicirculaire 2018 (€ 44.000)

De gemeente ontvangt in de periode 2018–2020 incidenteel extra middelen voor de versterking van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dronten ontvangt in 2018 € 44.000 en in 2019 en 2020 jaarlijks € 36.000. We werken in het najaar van 2018 plannen uit over de doorontwikkeling van de ondersteuning aan inwoners in het Sociaal Domein, gebaseerd op de maatschappelijke agenda en beschreven in de themaplannen 2019-2022. We besteden daarbij ook aandacht aan de doorontwikkeling van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid. We stellen voor om de middelen van 2018 over te hevelen naar 2019, zodat de middelen beschikbaar blijven voor de versterking en vernieuwing van het armoede- en schuldhulpverleningsbeleid.

De wijze waarop we de extra middelen inzetten was op het moment van afronding van de slotrapportage nog niet bekend. We bepalen in het najaar van 2018 samen met maatschappelijke partners in bouwbijeenkomsten welke nieuwe activiteiten we op het gebied van armoede- en schuldhulpverlening inzetten.

Budgetoverheveling Opvang en Beschermd Wonen (€ 550.000)

Het betreft hetincidenteel overschot op het rijksbudget dat gemeente Almere ontvangt voor de uitvoering regionale taken Wmo Beschermd Wonen. Overschotten worden naar rato verdeeld over de Flevolandse gemeenten. Het project Woonstart wordt in 2018 gefinancierd uit deze post en het voorstel is een deel van het overschot te reserveren voor voortzetting van woonstart voor de jaren 2019 en 2020 (2 x € 200.000 = € 400.000)
Voorgesteld wordt om het restant budget in te zetten voor projecten ter voorbereiding op de doordecentralisatie Beschermd Wonen en voor projecten te voorbereiding op nieuwe wetgeving verplichtte GGZ (o.a. time-out plek, maatjesproject GGZ, etc). Op die manier blijft het budget beschikbaar voor de meest kwetsbare doelgroep passend bij de doeluitkering. Op dit moment bedraagt het restant € 150.000  (€ 550.000 - € 400.000 = € 150.000) dit bedrag kan nog oplopen als we nog vergoedingen vanuit Almere (Rijk) ontvangen, deze mogelijke extra inkomsten worden dan bij de Jaarstukken 2018 meegenomen in deze overheveling.

Algemene voorziening jeugd (€ 15.000)

De algemene voorziening jeugd wordt ingezet voor activiteiten en voorzieningen voor jongeren. Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad worden er in overleg met de jongeren uit Swifterbant plannen ontwikkeld om extra activiteiten en voorzieningen te realiseren in Swifterbant. Dit proces vergt meer tijd dan op voorhand kon worden voorzien. Eind 2018 zult u hierover nader worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Budgetoverheveling Samenkracht en burgerparticipatie (€ 403.000)

In het vierde kwartaal 2017 is, met het vaststellen van de maatschappelijke agenda, gestart  met de versterking van het voorveld. In 2017 en 2018 zijn vanuit de Wmo, extra middelen opgenomen voor het versterken en inventariseren van algemene voorzieningen. Er zijn veel initiatieven succesvol gestart zoals Vraagelkaar, Mantelkring, Wijkgericht werken van De Meerpaal, project gezonde leefstijl, etc. Naast deze initiatieven is er ook een aantal dat nu verder uitgerold wordt en door zal lopen in 2019, zoals coalitie tegen eenzaamheid, langer thuis wonen, onderzoek respijt zorg en vervolg daarop, etc. Omdat veel van deze initiatieven vanaf eind 2017 of in 2018 gestart zijn en nog doorlopen tot in 2019 is hier budget voor nodig. Mede hierdoor wordt er een naadloze aansluiting bewerkstelligd met de strategie Sociaal Domein en de themaplannen die uitgewerkt worden.

Budgetoverheveling Inzet BUIG voor handhaving (€ 50.000)

Op 5 december 2017 heeft het college besloten (B17.002826) om voor 2018 € 200.000 uit de BUIG te gebruiken om 1 FTE tijdelijke inzet voor handhaving te verlengen en 1 FTE tijdelijke inzet voor handhaving aan de poort te bekostigen.
De raad is in kennis gesteld op 14 december 2017 (U17.017488). De wachtlijst bedroeg 29 zaken, nu bedraagt deze nog 25 zaken, waarvan er 10 ouder zijn dan 2018. Er is dus progressie geboekt, anderzijds komen er aan de poort ook nog zaken bij.
De gemaakte kosten vallen voor 2018 circa € 50.000 lager uit dan geraamd.
Ook in 2019 blijft extra inzet noodzakelijk om de wachtlijst te doen verminderen.
We stellen dan ook voor het restant over te hevelen naar 2019, zodat het bedrag gebruikt kan worden voor dit doel.

Budgetoverheveling middelen beleidsplan armoede (het beste idee van Dronten) 2015-2018 (€ 120.693)

Het armoedebeleidsplan 2015-2018 bestaat uit meerdere bouwstenen op basis waarvan de begroting voor de verschillende jaren is opgesteld en vastgesteld.
Eén van de bouwstenen van het armoedebeleidsplan is het vrijwilligersinitiatief, beter bekend als “Het beste idee van Dronten”.
De subsidietender van 2018 staat sinds 15 oktober 2018 uit. Alle maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties en scholen in Dronten kunnen tot en met 14 december
hun ideeën kenbaar maken aan de gemeente Dronten. Begin 2019 vindt de beoordeling plaats van de beste ideeën van Dronten door een speciale jury.
Na een positieve beoordeling vindt een subsidietoekenning plaats, waarna uitbetaling plaatsvindt. Gezien de toekenning en uitbetaling in 2019 wordt voorgesteld het budget
van € 120.693 over te hevelen naar 2019.

Budgetoverheveling Vervanging systemen Wmo/Jeugd (€ 25.000)

Voor de migratie van de systemen Wmo/Jeugd is via de voortgangsrapportage 2018 een eenmalig bedrag toegekend van € 195.000 voor het jaar 2018. Per abuis is dit bedrag echter in 2019 verwerkt. Wij hebben dit gecorrigeerd. In 2018 wordt van dit bedrag € 170.000 uitgegeven. Wij stellen u voor het restant van € 25.000 over te hevelen naar 2019 voor de afronding van de migratie.