Financieel effect

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.702

-4.499

912

-3.587

6.2

Wijkteams

-4.011

-3.926

-

-3.926

6.3

Inkomensregelingen

-12.893

-13.291

-38

-13.329

6.4

Begeleide participatie

-1.892

-1.938

-78

-2.016

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.745

-1.910

-13

-1.923

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-879

-879

-

-879

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-5.941

-5.798

-7

-5.805

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-8.785

-10.518

-

-10.518

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-100

-425

-70

-495

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-1.036

-1.069

-

-1.069

Subtotaal Lasten

-39.984

-44.253

706

-43.547

Baten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

70

70

-

70

6.2

Wijkteams

-

56

-

56

6.3

Inkomensregelingen

9.911

10.132

583

10.715

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6

6

-

6

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

660

660

-

660

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-

181

620

801

Subtotaal Baten

10.647

11.105

1.203

12.308

Saldo Lasten en Baten programma 6

-29.337

-33.148

1.909

-31.239

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

7

-5.008

-

-5.008

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

2.038

3.651

0

3.651

Resultaat programma 6

-27.292

-34.506

1.910

-32.596

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

912

-1.254

-16

-16

6.2

Wijkteams

-

-65

-65

-65

6.3

Inkomensregelingen

-38

-273

-58

-58

6.4

Begeleide participatie

-78

-66

-66

-66

6.5

Arbeidsparticipatie

-13

-169

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

-

-

-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-7

-

-

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-70

-361

-189

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

706

-2.188

-394

-205

Baten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-

-

-

-

6.2

Wijkteams

-

-

-

-

6.3

Inkomensregelingen

583

38

38

38

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-

-

-

-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-

-

-

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

-

-

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

620

-

-

-

Subtotaal Baten

1.203

38

38

38

Totaal Meerjarige effecten SR

1.909

-2.150

-356

-167

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

0

0

0

0

Resultaat programma 6

1.910

-2.150

-356

-167