Wonen en bouwen

Welstandstoezicht (€ 20.000 incidenteel nadeel 2018)

Het Oversticht is door de toename van het aantal omgevingsaanvragen meer om advies gevraagd dan verwacht. Daarnaast is door hen deelgenomen aan een tweetal kwaliteitsteams voor de Reevesluis en Windplan Blauw.

Omgevingsvergunningen (€ 200.000 incidenteel nadeel 2018)

Ondanks het feit dat het aantal omgevingsvergunningen is toegenomen, is de prognose dat de begrote legesinkomsten worden onderschreden met € 200.000. De oorzaken hiervoor zijn met name:

  1. Bouwaanvragen die in 2017 zijn aangevraagd, maar beschikt in 2018 € 471.770;
  2. Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar, waardoor leges niet geïnd mogen worden € 100.000.

Er wordt aan gewerkt om het mislopen van leges te voorkomen. Dit wordt gedaan vanuit twee sporen. Enerzijds herziening van plannen ouder dan 10 jaar. Bijvoorbeeld bestemmingsplan Woongebieden, waarvan vaststelling gepland was in september 2018 en op verzoek van gemeenteraad is geagendeerd voor raadsvergadering januari 2019. Anderzijds worden de plannen ouder dan 10 jaar in PDF-vorm op www.ruimtelijkeplannen.nl gezet. Hiermee wordt dan voldaan aan de voorwaarden waarmee de legessanctie vervalt. Een aantal PDF-plannen waar leges misgelopen zijn in 2017/1e helft 2018, zijn online gezet. Overige plannen vragen nog om een (technische) handeling. Naar verwachting staan deze 1e kwartaal 2019 online.

Toedelen ambtelijke lasten aan voorbereidingskosten grondexploitaties (€ 193.687 incidenteel voordeel 2018)

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 zijn er geen ambtelijke lasten aan voorbereidingskosten grondexploitaties toegedeeld. Door dit alsnog te doen (incl. overhead) ontstaat er een incidenteel voordeel voor de begroting omdat de voorbereidingskosten moeten worden opgenomen (geactiveerd) op de balans.