Budgetoverheveling recreatieve voorzieningen Hanzekwartier (€ 75.000)

De afgelopen periode zijn de mogelijkheden voor het inrichten van (tijdelijke) recreatieve voorzieningen onderzocht. Hiertoe zijn een aantal voorstellen gedaan. In de eerste helft van 2019 wordt dit verder uitgewerkt en wordt uitvoering gegeven aan de inrichting hiervan.

Budgetoverheveling Klimaatbeleidsplan (€ 95.000)

Half 2018 is de uitvoering van het Klimaatbeleidsplan gestart. De opstart en het op gang komen van initiatieven heeft iets langer geduurd dan gedacht. Eind november 2018 is, naast een kleine bijdrage voor de organisatie van de Duurzaamheidsdag, de bijdrage voor de versterking van het Energieloket Dronten afgegeven. Naar verwachting zal de 1e factuur begin 2019 worden ingediend. Daarom wordt voorgesteld het restant over 2018 (€ 95.000) over te hevelen naar 2019.