Overhead

Telefonie (incidenteel nadeel in 2018 (€ 8.333) en 2019 (€ 36.215), incidenteel voordeel 2020 (€ 48.280)

Om invulling te geven aan de visie 'mobiel tenzij' zullen ook nieuwe mobiele telefoons worden aangeschaft in 2019. Om hier voor de gehele organisatie een goede invulling aan te kunnen geven, dienen de vervangingsinvesteringskredieten smartphones van 2020 en 2021 naar voren te worden getrokken. Ook wordt het beschikbare krediet voor vervanging van de telefoniecentrale (€ 320.000 afschrijving in 10 jaar in 2019) budgetneutraal omgezet naar een krediet voor smartphones (€ 96.000 in 2019 afschrijving in 3 jaar). Door het gedeeltelijk eerder investeren dan gepland ontstaat in 2019 en 2020 een incidenteel nadeel en in 2021 een incidenteel voordeel.
Naast inzet van de dan beschikbare kredieten voor vervangingsinvesteringen telefonie in 2019, is er een extra krediet voor vervangingsinvesteringen nodig van € 36.976 (afschrijving 3 jaar, 2019). De kapitaallasten hiervan worden gedekt door lagere exploitatielasten.

Eigen risicodragerschap WGA en ZW (instellen bestemmingsreserve)

In 2018 zijn we eigen risicodrager geworden voor de WGA en de ziektewet. We stellen voor om een bestemmingsreserve ‘eigen risicodragerschap WGA en ZW’ in te stellen welke kan worden aangesproken op het moment dat toekomstige verplichtingen ontstaan die uit het eigen risicodragerschap voortvloeien. Deze bestemmingsreserve zal vanaf de jaarrekening 2018 worden gevoed met de werkelijke besparing op de premies aan het UWV.

Toedelen ambtelijke lasten (overhead) aan voorbereidingskosten grondexploitaties (€ 64.043 incidenteel voordeel)

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 zijn er geen ambtelijke lasten aan voorbereidingskosten grondexploitaties toegedeeld. Door dit alsnog te doen (incl. overhead) ontstaat er een incidenteel voordeel voor de begroting omdat de voorbereidingskosten worden opgenomen (geactiveerd) op de balans.

Uitbreiding wireless raadzaal (€ 5.000 incidenteel, dekking post onvoorzien)

Op uw verzoek zal uitbreiding plaatsvinden van de wirelessvoorziening (Wifi) in de raadzaal ten laste van de post onvoorzien.

Project/visie Verbetering Dienstverlening (incidenteel € 128.000 in 2019 en € 43.000 in 2020, dekking uit bestemmingsreserve)

Het Programma Dienstverlening 2015 – 2018 is per 1 januari 2018 overgegaan in het Project Dienstverlening. Dit project betreft met name de herijking van de visie op dienstverlening, het opstellen van een implementatie- en trainingsplan, de borging van het periodiek uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar klantwaardering, landelijke benchmarks en externe PR. Voor het vervolgtraject is in 2019 een incidenteel budget van € 93.000 en in 2020 van € 43.000 begroot.
Behoudens het deelproject Zaakgericht Werken zullen alle deelprojecten uit het programma 2015–2018 nog uitgevoerd worden in 2018 en deels in 2019. Het deelproject rondom zaakgericht werken heeft een tijdelijke opschorting gekregen vanwege een tussentijdse evaluatie. Begin 2019 zal dit deelproject weer worden opgepakt in een separaat project Digitaal Werken.
Verder is in 2018 gestart met het digitaliseren van de analoge persoonsgegevens van burgerzaken (van onze inwoners). Doel hiervan is dat het analoge archief kan worden opgeruimd (voorheen kaartenbak) en we aan de balie volledig digitaal kunnen werken als het om persoonsgegevens gaat uit het verleden. Nu blijkt dat nog een aanvullend budget benodigd is om dit digitaliseren in zijn geheel af te ronden in 2019 en daarna zelf in staat zijn om brondocumenten direct in eigen beheer te digitaliseren.
Het digitaliseren in 2019 omvat een incidenteel bedrag van € 35.000.
Het voorstel is om bovenstaande bedragen te onttrekken uit de bestemmingsreserve Verbetering Dienstverlening 2015-2018.

Faciliteitenbesluit opvang asielzoekers (structureel voordeel € 15.000 m.i.v. 2018)

Een deel van de kosten faciliteitenbesluit opvang asielzoekers worden uitgevoerd op  andere taakvelden. Derhalve zal structureel € 15.000 worden overgeboekt naar taakveld 0.4