Financieel effect

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

8.1

Ruimtelijke ordening

-916

-1.069

75

-994

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-7

-

-1.534

-1.534

8.3

Wonen en bouwen

-1.331

-1.401

-76

-1.477

Subtotaal Lasten

-2.254

-2.470

-1.535

-4.005

Baten

8.1

Ruimtelijke ordening

4

4

-

4

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

46

-

1.534

1.534

8.3

Wonen en bouwen

1.146

1.146

145

1.291

Subtotaal Baten

1.196

1.150

1.679

2.829

Saldo Lasten en Baten programma 8

-1.058

-1.320

144

-1.176

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

-5.000

0

-5.000

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

0

19.945

0

19.945

Resultaat programma 8

-1.057

13.626

144

13.769

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

8.1

Ruimtelijke ordening

75

-75

-

-

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-1.534

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

-76

-95

-

-

Subtotaal Lasten

-1.535

-170

0

0

Baten

8.1

Ruimtelijke ordening

-

-

-

-

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.534

-

-

-

8.3

Wonen en bouwen

145

-

-

-

Subtotaal Baten

1.679

0

0

0

Totaal Meerjarige effecten SR

144

-170

0

0

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

0

0

0

0

Resultaat programma 8

144

-170

0

0