Gezond in de Stad (€ 72.000)

Om in 2019 verdere uitvoering te kunnen geven aan de in 2017 opgestarte projecten zoals "bewegen naar werk" en JOGG is het noodzakelijk om de nog resterende rijksmiddelen over te hevelen. Deze middelen moeten binnen 4 jaar besteed worden.