Afval

Afronden plaatsing ondergrondse containers (€ 550.000 krediet, structurele kapitaallasten, 2018 t.l.v. Voorziening afvalstoffenheffing)

Het project wordt in 2018 afgerond. Tijdens deze afrondingsfase vindt een onafhankelijke evaluatie van het plaatsings-, uitvoerings- en bestuurlijk besluitvormingsproces plaats. Vooruitlopend op de resultaten van deze evaluatie, waarover wij u na afronding informeren, kunnen wij u de volgende informatie verstrekken over de financiële effecten.
Bij de aanbesteding van de levering en plaatsing van de ondergrondse containers is een aanname gedaan van het aantal containers op basis van landelijke ervaringscijfers met aantallen huishoudens per restafvalcontainer. Bij de nadere uitwerking is op basis van de interactie rondom de plaatsingsplannen met de inwoners gebleken dat meer containers nodig zijn. Dit mede gelet op de werkelijke afstanden, draagvlak, areaalgroei en het vervangen van bestaande containers. Daarnaast zijn bij een aantal hoogbouwlocaties extra containers geplaatst voor verbeterde scheiding van andere fracties dan restafval. Ook hebben zich tijdens de uitvoering en afronding van het project onvoorziene omstandigheden voorgedaan die tot meerkosten hebben geleid zoals het gebruik van andere type betonputten en aanvullende noodzakelijke aanpassingen in de openbare ruimte.
Tot slot kan in juridische zin gemeld worden dat op dit moment voor één zaak een beroepsprocedure loopt.

Areaaluitbreiding ondergrondse containers (€ 90.000 krediet, structurele kapitaallasten, 2018 t.l.v. Voorziening afvalstoffenheffing)

Om in 2019 invulling te kunnen geven aan de areaaluitbreiding is het noodzakelijk om ondergrondse containers op voorraad te hebben. Gelet op de productieperiode en de minimale afname van 10 stuks zijn deze op voorhand besteld. Met deze voorraad kan dan in elk nieuw opgeleverd gebied op eenzelfde wijze afvalinzameling plaatsvinden.