Financieel effect

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

0.1

Bestuur

-2.047

-2.314

40

-2.274

0.2

Burgerzaken

-1.709

-1.758

-46

-1.804

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-530

-547

-133

-680

0.4

Overhead

-14.409

-15.576

904

-14.672

0.5

Treasury

-3.138

-3.132

-

-3.132

0.62

OZB niet-woningen

-478

-526

-

-526

0.8

Overige baten en lasten

-124

-29

15

-14

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

-22.435

-23.882

780

-23.102

Baten

0.2

Burgerzaken

709

709

-

709

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-

57

-

57

0.4

Overhead

620

575

-

575

0.5

Treasury

6.498

6.498

-

6.498

0.61

OZB woningen

7.706

5.308

-

5.308

0.62

OZB niet-woningen

1.491

3.888

-

3.888

0.63

Parkeerbelasting

8

8

-

8

0.64

Belastingen Overig

1.390

1.380

-

1.380

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

55.377

55.217

1.712

56.929

0.8

Overige baten en lasten

16

16

-

16

Subtotaal Baten

73.815

73.656

1.712

75.368

Saldo Lasten en Baten programma 0

51.380

49.774

2.492

52.266

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-102

-10.479

-

-10.479

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

56

2.087

133

2.219

Resultaat programma 0

51.334

41.381

2.625

44.006

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

0.1

Bestuur

40

-218

-65

-65

0.2

Burgerzaken

-46

-75

-45

-45

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-133

-

-

-

0.4

Overhead

904

-1.047

-10

-15

0.5

Treasury

-

-

-

-

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.8

Overige baten en lasten

15

478

73

73

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

780

-862

-47

-52

Baten

0.2

Burgerzaken

-

-

-

-

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-

-

-

-

0.4

Overhead

-

-

-

-

0.5

Treasury

-

-

-

-

0.61

OZB woningen

-

-

-

-

0.62

OZB niet-woningen

-

-

-

-

0.63

Parkeerbelasting

-

-

-

-

0.64

Belastingen Overig

-

-

-

-

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

1.712

664

386

58

0.8

Overige baten en lasten

-

-

-

-

Subtotaal Baten

1.712

664

386

58

Totaal Meerjarige effecten SR

2.492

-198

339

6

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

133

128

43

0

Resultaat programma 0

2.625

-70

382

6