Bestuur

Afscheid burgemeester (€ 34.000 incidenteel nadeel in 2018)

Voor het afscheid van burgemeester De Jonge is een incidenteel budget benodigd van € 34.000. Het bedrag is in grote lijnen te verdelen in faciliteiten en hospitality in De Meerpaal (afscheidsfeest inwoners) en voor een kleiner deel een afscheidsbijeenkomst voor personeel in De Rede.

Procedure zoeken en benoemen nieuwe burgemeester (€ 45.000 incidenteel nadeel in 2019)

In de huidige begroting is niet voorzien in de kosten die gepaard gaan met het doorlopen van de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester. Bij de benoemingsprocedure zal gebruik worden gemaakt van externe begeleiding. Overige kosten bestaan onder andere uit de huur van de locatie en verblijfskosten voor de training en de sollicitatiegesprekken.

Opstellen collegeprogramma 2018-2022 (€ 24.000 incidenteel nadeel in 2018)

Het Coalitieakkoord ‘Naar Nieuwe verbindingen’ zal in samenhang met de begroting 2019 in een meerjarenprogramma van het college worden uitgewerkt. Voor procesbegeleiding, tekstredactie en vormgeving van de publieksvriendelijke uitgave is een budget gecalculeerd van € 24.000.

Hogere kosten accountantscontrole Jaarstukken 2018-2021 (€ 10.000 incidenteel nadeel in 2018, € 65.000 in 2019, 2020 en 2021)

De controle van de Jaarstukken door de accountant is dit jaar opnieuw aanbesteed. Omdat er vanuit het Rijk in toenemende mate eisen worden gesteld aan de verantwoording van gemeenten is de aanbesteding duurder uitgevallen.  De meeste werkzaamheden zullen pas vanaf 2019 worden verricht, waardoor de verwachte budgetoverschrijding in 2018 beperkt blijft tot € 10.000.