Verkeer en vervoer

Actualisatie budget Gladheidsbestrijding (structureel nadelig € 67.000 in 2018, € 25.064 in 2019, vanaf 2020 circa € 73.000)

Voor de komende jaren wordt het huidige beleid voor gladheidsbestrijding voortgezet op de huidige wijze, echter dienen de bijbehorende budgetten te worden geactualiseerd. Dat houdt in dat binnen de bebouwde kom de eigen, gemeentelijke dienst de wegen en fietspaden strooit. In het buitengebied strooit al sinds jaar en dag de Provincie Flevoland voor de gemeente een deel van de gemeentelijk wegen.
Er doet zich in het huidige beleid een aantal ontwikkelingen voor die het budget voor de gladheidsbestrijding beïnvloeden. Voor de eigen uitvoering dient als gevolg van prijsstijgingen over de afgelopen jaren, areaaluitbreiding en gebruik van het gladheid-meldingssysteem van Meteoconsult structureel vanaf 2019 met € 10.500 te worden verhoogd.
Daarnaast heeft de Provincie Flevoland aangegeven dat zij de afgelopen jaren de dienstverlening onder de kostprijs heeft uitgevoerd. Voor de toekomst is aangegeven dat marktconforme tarieven worden gehanteerd. Er is hierover intensief overleg gepleegd met de provincie. Op dit moment is er overeenstemming over een overeenkomst tot en met 2022, waarbij de tarieven voor 2020 worden voortgezet tot en met 2022 (met een landelijk indexeringspercentage). Voor 2019 is het effect € 14.000 en vanaf 2020 € 62.500. Over voorgaande strooiseizoenen, die al zijn uitgevoerd, dient in 2018 nog een nagekomen factuur van € 67.000 te worden betaald.

Herschikken primitief begrote salarislasten (€ 669.214 nadelig incidenteel in 2018)

Bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 zijn de salarislasten voor het taakveld Verkeer en Vervoer niet hieraan toegekend. Omdat deze lasten in 1e instantie aan de grondexploitaties zijn toegekend die verplicht op de balans zijn opgenomen (geactiveerd), is er door deze herschikking een nadelig incidenteel effect op de begroting.

Rentevergoeding provincie Flevoland voor eerder realiseren Passage Dronten (€ 50.000 nadelig in 2018, 2019 en 2020)

In oktober 2013 zijn met de provincie Flevoland financiële afspraken gemaakt over de versnelde aanleg van Passage Dronten. Afgesproken in het convenant is dat de provincie een vergoeding ontvangt voor de gederfde rente door het op verzoek van de gemeente eerder realiseren van Passage Dronten dan 2020. De hoogte van de vergoeding is op basis van artikel 3 lid 2 gebaseerd op de volledige investeringssom en was daarom pas exact bekend na afronding. De vergoeding loopt t/m 2020.