Financieel effect

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

4.1

Openbaar basisonderwijs

-714

-77

-

-77

4.2

Onderwijshuisvesting

-1.931

-2.568

-5

-2.573

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.439

-2.466

8

-2.458

Subtotaal Lasten

-5.084

-5.111

3

-5.108

Baten

4.1

Openbaar basisonderwijs

77

77

-

77

4.2

Onderwijshuisvesting

6

6

-

6

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

726

828

-

828

Subtotaal Baten

809

911

911

Saldo Lasten en Baten programma 4

-4.275

-4.200

3

-4.197

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-410

-410

-

-410

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

10

10

5

15

Resultaat programma 4

-4.675

-4.601

8

-4.593

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

4.1

Openbaar basisonderwijs

-

-

-

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-5

-30

-

-

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8

91

124

148

Subtotaal Lasten

3

61

124

148

Baten

4.1

Openbaar basisonderwijs

-

-

-

-

4.2

Onderwijshuisvesting

-

-

-

-

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-

-

-

-

Subtotaal Baten

0

0

0

0

Totaal Meerjarige effecten SR

3

61

124

148

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

5

30

0

0

Resultaat programma 4

8

91

124

148