Financieel effect

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

2.1

Verkeer en vervoer

-10.343

-7.299

-736

-8.035

2.2

Parkeren

-37

-37

-

-37

2.4

Economische havens en waterwegen

-191

-181

-

-181

Subtotaal Lasten

-10.571

-7.517

-736

-8.253

Baten

2.1

Verkeer en vervoer

2.810

245

-

245

2.2

Parkeren

2

2

-

2

Subtotaal Baten

2.812

247

0

247

Saldo Lasten en Baten programma 2

-7.759

-7.270

-736

-8.006

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-

-700

-

-700

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

1.714

1.720

0

1.720

Resultaat programma 2

-6.045

-6.250

-736

-6.987

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

2.1

Verkeer en vervoer

-736

-125

-50

-

2.2

Parkeren

-

-

-

-

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

-736

-125

-50

0

Baten

2.1

Verkeer en vervoer

-

-

-

-

2.2

Parkeren

-

-

-

-

Subtotaal Baten

0

0

0

0

Totaal Meerjarige effecten SR

-736

-125

-50

0

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

0

0

0

0

Resultaat programma 2

-736

-125

-50

0