Financieel effect

Effecten financieel 2018

In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.

Lasten en Baten

Primitieve Begroting

Begroting na wijziging excl SR

Mutatie SR

Begroting na wijziging incl SR

(x € 1.000)

2018

2018

2018

2018

Lasten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.828

-1.866

-

-1.866

1.2

Openbare orde en veiligheid

-931

-958

-

-958

Subtotaal Lasten

-2.759

-2.824

-2.824

Baten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

102

112

42

154

1.2

Openbare orde en veiligheid

25

25

16

41

Subtotaal Baten

127

137

58

195

Saldo Lasten en Baten programma 1

-2.632

-2.687

58

-2.629

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

-

-

-

-

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

41

41

0

41

Resultaat programma 1

-2.591

-2.646

58

-2.588

Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021

De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:

Meerjarige effecten SR (x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-

-

-

-

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

-

-

-

Subtotaal Lasten

0

0

0

0

Baten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

42

-16

-16

-16

1.2

Openbare orde en veiligheid

16

16

16

16

Subtotaal Baten

58

0

0

0

Totaal Meerjarige effecten SR

58

0

0

0

0.10

Toevoegingen aan reserves (lasten)

0

0

0

0

0.10

Onttrekkingen uit reserves (baten)

0

0

0

0

Resultaat programma 1

58

0

0

0